TR

Personal Data Protection

HABIB BANK LİMİTED MERKEZİ PAKİSTAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ ŞUBESİ 

İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

Biz Habib Bank Limited Merkezi Pakistan İstanbul Türkiye Merkez Şubesi (“HBL” veya “Şirket”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak işlediğimiz verilerin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. 

İşbu metin ile, veri sorumlusu sıfatıyla KVKK’nın 10. maddesinde belirtilen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmekte, böylelikle, https://www.hbl.com.tr/ (“İnternet sayfası”) üzerinden gerçekleştirdiğiniz faaliyetler özelinde işlemiş olduğumuz kişisel verilerinizin işlenme süreçleri hakkında siz İnternet sayfası ziyaretçilerimizi detaylıca bilgilendirmekteyiz. 

1.    KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla, İnternet sayfası’ni ziyaret etmeniz; İnternet sayfası içerisinde bulunan çerezler ve https://www.hbl.com.tr/iletisim ve https://www.hbl.com.tr/kariyer URL adresinden ulaşılan ve İnternet sayfası üzerinden doldurulan bilgilerle ‘iletisim@hbl.com.tr’ aracılığıyla toplanmaktadır. 

2.     VERİLERİNİZ, VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE TOPLANMASININ HUKUKİ SEBEBİ

Yukarıda belirtilen toplama yöntemleri ile elde ettiğimiz kişisel verileriniz aşağıdaki tabloda  belirtildiği gibidir:

KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ VERİ TİPLERİ
Kimlik Verisi İsim ve Soyisim
İletişim Verisi E-posta Adresi
İşlem Güvenliği Verisi İnternet sayfası ziyaretinize ilişkin bağlantı/çıkış tarih (log kaydı) ve saat bilgisi, IP adresi, internet protokolü, kaynak ve hedef nokta bilgileri ile konum bilgisi
Pazarlama Verisi Kullanılabilecek çerezler vasıtasıyla elde edilen veriler
Diğer bilgiler Özgeçmiş bilgileri

Tabloda yer alan kişisel verileriniz;

•    Müşteri veya ziyaretçi ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi,
•    İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi doğrultusunda ziyaretçilerimiz arasında isim ve soy isminizle ayırt edilebilmeniz, 
•    Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi doğrultusunda 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Şuçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta açıkça öngörülen trafik kayıtlarını tutma yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi, 
•    İnternet sayfası’nın daha etkili, hızlı ve kolay kullanımının sağlanması,
•    Hizmet ve faaliyetlerimizden faydalanabilmeniz için gerekli çalışmaların yapılabilmesi,
•    Veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alınması,
•    Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini ve idari operasyonların yürütülmesi,
•    Çevrimiçi ziyaretçi verilerinin ilgili mevzuat uyarınca işlenmesi gibi yasal düzenlemelerin öngördüğü ve zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,

amaçlarıyla işlenmekte olup  KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen; HBL’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için kişisel veri işlemesinin zorunlu olması; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla HBL’nin meşru menfaatleri için kişisel veri işlemesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak toplanmaktadır.

3.    KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI KİŞİLER VE AKTARIM AMACI

Kişisel verileriniz;

a)    Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz amacıyla; hukuka ve usule uygun olması koşuluyla düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi ilgili resmî kurumlara ve kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına, 

b)    Vekil ve temsilcilerinize ilettiğiniz taleplerinizin yerine getirilmesi adına; tarafınızca yetki verilmiş vekil ve temsilcilerinize

c)    İş süreçlerimizi hukuka ve diğer meşru menfaatlerimize uygun yürütebilmemiz, olası bir yargı sürecinde savunma hakkımızı kullanabilmemiz amacıyla; avukatlara, denetçilere, vergi danışmanları ile danışmanlık hizmeti aldığımız diğer üçüncü kişilere, 

KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarılabilmektedir.

4.    KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Kişisel verilerinizle ilgili olarak;
 
a)    Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b)    Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c)    Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç)    Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d)    Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e)    KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f)    (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g)    İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ)    Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar uğramanız halinde, zararınızın giderilmesini talep etme
 
haklarına sahipsiniz. 

Belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, iadeli taahhütlü mektup aracılığıyla, şahsen, noter aracılığıyla yazılı olarak, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce bize bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz var ise elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım veya uygulama vasıtasıyla bize ulaşarak iletebilirsiniz. Talepleriniz, belirtilen yollar aracılığıyla bize ulaştırılmasından itibaren en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.
 
Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 10 Mart 2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ"de belirtildiği üzere, başvurunuzda yer alan talepleriniz ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır; ancak, başvurunuza cevabın yazılı olarak verilmesi halinde ilk on sayfa üzerindeki her sayfa için 1 TL ve cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek bir ücret tarafınızdan talep edilebilecektir. Başvurunuzun tarafımız hatasından kaynaklanması halinde ücret size iade edilecektir.
 
Başvurunuz KVKK'da öngörülen ilgili hükümler doğrultusunda cevaplandırılacak olup başvurucunun doğru kişi olduğunun teyit edilmesi amacıyla HBL sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep edebilecektir; bu bilgiler yalnızca gerçek veri sahibinin kim olduğunun tespit edilmesi ve başvuru sonuçlarının doğru kişiyle paylaşılması adına talep edilecektir.

5.    İLETİŞİM BİLGİLERİ
    
HABIB BANK LİMİTED MERKEZİ PAKİSTAN İSTANBUL TÜRKİYE MERKEZ ŞUBESİ

Veri sorumlusu: Habib Bank Limited Merkezi Pakistan İstanbul Türkiye Merkez Şubesi

Telefon Numarası: +90 (212) 375 79 50 pbx

Faks Numarası: +90 (212) 375 79 80

E-Posta : iletisim@hbl.com.tr

KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresi: hbl@hs03.kep.tr

İnternet adresi: https://www.hbl.com.tr

İletişim adresi: Levent Mahallesi, Meltem Sokak İş Kuleleri Kule 2 Kat:26 No:10/14, İç Kapı No:27 Beşiktaş, İstanbul